۲۴ خرداد ۱۳۹۲

تفاوت در چینش

در برنامه‌ریزی، تخیلی عمل می‌کنیم و در اجرا، تخ…ی، نتیجه‌اش هم می‌شود تخ…ی-تخیلی، اینکه چرا چینش ترکیب با تعریف متفاوت است هم یحتمل برمی‌گردد به شباهت با رفتار دیرینه‌مان در اول کشیدن و دوم شمردن، لابد، شاید، حالا…