۱۶ تیر ۱۳۹۰

پنجشنبه

آت و آشغال‌های روی میزم را جمع می‌کنم که بروم خانه. برق کل ساختمان قطع شده و سرویس تا ده دقیقه‌ی دیگر حرکت می‌کند. پنجشنبه‌ها یک همچین وقتی، یاد آن روز می‌افتم که با خودم گفتم شنبه برمی‌گردم و این‌ها را مرتب می‌کنم، و سه ماه طول کشید تا برگشتم.

میزم را مرتب می‌کنم و بعد می‌روم.