۲۶ آذر ۱۳۸۹

آقای ضرغامی شما هم آبی؟

ما کاری نداریم، اما حضرت عباسی اون پارچه‌ای که اون قدیم‌ها از روی ذوالجناح شوت می‌شد می‌رفت اون‌ور آبی بود که برمی‌دارید انیمیشن می‌سازید از ذوالجناح با پارچه‌ی آبی پرده‌برداری می‌کنید؟