در دنیای مخابرات دقیقا کی به کیه؟

خود عکس گویاست که در این دنیا، کدام شرکت از کدام یکی شکایت کرده.