۲۰ مهر ۱۳۸۹

خرده فرمایش- 1

پیشرفت و ترقی سازمان‌ها، بیشتر به شعور و درک مدیران آن بستگی دارد تا به توانایی‌های کارکنان‌اش.