۱۶ شهریور ۱۳۸۹

این یک سال هم روی آن همه سال

راست‌اش یک سال گذشته را نفهمیدم چطور سر کردم، خیلی آرام و کند بود و بودم. فرصت‌های خوبی را هم‌چون سال‌های قبل‌اش حرام کردم و مثل همیشه هم افسوس‌اش را خوردم و می‌خورم. باید تمام‌اش کنم، باید…