سازمان یادگیرنده

تعریف پیتر سنگه از سازمان یادگیرنده، به نقل از ویکی‌پدیا 
Organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to learn together


سازمان‌هایی که کارکنان‌شان، به‌طور مداوم توانایی‌شان را جهت دست‌یابی به نتایج مورد انتظار افزایش می‌دهند؛ جایی که -در آن-، الگوهای جدید و توسعه یافته امکان پرورش می‌یابند، آرمانی جمعی در آن وجود دارد، انسان‌ها به‌طور مستمر می‌آموزند که در کنار هم بیاموزند.

» یک‌جور تمرین برای ترجمه است، خیلی افتضاح است اما به مرور بهتر می‌شود، در صد سال آینده.