۳۰ تیر ۱۳۸۸

دعا کردیم، تلاش هم، اما…

اما نشد، یعنی راست‌اش نخواستند، نگذاشتند، چرا؟ نمی‌دانم…

» این چند خط، بدون هیچ منظور خاصی منتشر می‌شود. زنده‌ایم؟ گمان می‌کنم، یا شاید گمان می‌کنم. بگذریم.