۰۲ مرداد ۱۳۸۸

Ahmadinejad is not my elected president

گمان نمی‌کنم هیچ فراخوان خاصی هم لازم باشد، هیچ دعوت خاصی.