۲۹ مهر ۱۳۸۷

لبوفروش

کتاب‌فروش‌ها و لبوفروش‌ها هر دو با کتاب سر و کار دارند، یکی کتاب می‌دهد دست مشتری و یکی لبو را می‌پیچد لای کتاب و می‌دهد دست ملت.

حالا، این شده حکایت متولیان آی‌تی در سازمان‌های دولتی، یکی‌ش همین شرکت خودمان. کتاب‌فروش هستند؟ دل‌تان خیلی خوش است‌ها، صد رحمت به لبوفروش، آنجا آخر کار لبو می‌خوری صفا می‌کنی، گیرم که به بهانه‌ی کتاب رفته باشی، بگذریم.