۲۲ مهر ۱۳۸۷

این، بساط فروش شربت آلبالو نیست.

DSC02024

» توضیح کامل‌اش را بابای یسنا نوشته، اما خیابان اصلی فروش فرآورده برای مدتی به خیابان “اوپک” معروف شده بود.
» این عکس، از محل اصلی فروش بنزین نیست به گمانم، مشکوک می‌زند به خیابان سیدجمال و چهار-راه سازمان. آیا؟