۱۹ شهریور ۱۳۸۷

قتل واجب

و ای کسانی که در گودر می‌زنید متن‌ها را حذف می‌کنید و فقط عنوان یادداشت را باقی می‌گذارید، بدانید و آگاه باشید که گودر با لینک‌دونی تفاوت دارد، و شما از مردگانید.

» من اگه دستم می‌رسید هم کاری نمی‌تونستم بکنم اما خدایی‌ش توی اون روح پرفتوح‌تون جماعت. آخه واسه چی می‌زنید ناقصش می‌کنید، چرا؟ حالا که این رو نوشتم یک جمله‌ی خز هم بنویسم: “آخه شماها برای کی کار می‌کنید؟” :-) نکنید این کارها رو، نکنید.