۰۲ شهریور ۱۳۸۷

سوال فنی-پلیسی-وبلاگی

عرض کنم خدمت شما که widget را ترجمه کرده‌اند ابزارک و ما هم به میل و رغبت استفاده می‌کنیم. حالا Gadget را چه معنی کنیم؟ ابزارک؟ البته Widgetها و Gadgetها در مفهوم وبلاگی –و به‌خصوص از نوع بلاگری‌ش-، کارکردی یکسان دارند، محض توضیح عرض کردم. یعنی در “بخش اضافه کردن المان"، چه widget اضافه کنیم و چه Gadget، فرقی نمی‌کند.