۰۶ شهریور ۱۳۸۷

یک

این رصد شدن فید هم مشکلی‌ست‌ها، آسایش از همه سلب می‌شود.