۲۶ تیر ۱۳۸۷

به ایران حمله نکنید

» بدون شرح: به ایران حمله نکنید.
» از قرار معلوم، قرار است اعتراض کنند به این حمله‌ی احتمالی.