۲۵ تیر ۱۳۸۷

عنوان خیالی خبرگزاری فارس: رشد داشتیم

همه چیز را که نباید توضیح داد، خودتان که بخوانید متوجه دروغ‌های مدل جدید خبرگزاری‌ها می‌شوید. رشد داشتیم اما خب، …