۰۹ اسفند ۱۳۸۶

درخت آرزو

معروف است به "درخت سبز"، اما "درخت آرزو" بیشتر به‌ش می‌آید، شاهدش هم دخیل‌هایی‌ست که به‌ش بسته شده و در عکس پایینی معلوم است.

Kish_8612_055
Kish-green-tree_8612_053