۲۴ بهمن ۱۳۸۶

به شکست عادت نمی‌کنم

باید یادم بماند،
که هر شکستی، می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای پیروزی‌های آینده. اما وقتی که دوباره شکست می‌خورم؛ شکست پشت شکست، علت باید در مقدمه باشد، در همان شکست اول.
باید یادم بماند،
که از مقدمه سرسری نگذرم. خوب بخوانم‌اش و خوب‌تر، بازخوانی‌اش کنم. از پندهایی که برایم دارد درس بگیرم. اما باید حواسم هم باشد که هیچ وقت در مقدمه نمانم، باید یادش بگیرم و ازش بگذرم. باید که از شکست درس بگیرم، اما نباید به‌ش عادت کنم.