۰۷ بهمن ۱۳۸۶

بزرگ خاندان قرص، متولد شد

البته این تولید نه با تلاش داروسازان گرامی، بلکه با سوتی شبکه‌ی خبر مهیا شده و اصلا هم معلوم نیست که آیا می‌شود قرص 775 گرمی -میلی را جا نمی‌انداختی نمی‌شد؟- را خورد یا صرفا برای گل منار خوب است، و آیا ارزش غذایی هم دارد چنین قرص گنده‌ای یا کاربردی در حد قرص خانواده دارد. آیا می‌شود با افزودن یک دسته، ازش یک راکت "پینگ‌پنگ" پدر-مادر-دار درآورد به نظرتان؟