۰۲ دی ۱۳۸۶

رابطه‌ی قورمه‌سبزی و چمن‌های کوتاه و مدیریت بهینه

نمی‌دانم چطور اما هر وقت که چمن‌های محوطه را کوتاه می‌کنند یکی دو روز بعدش غذای رستوران، قورمه‌سبزی‌ست.
اگر همه‌ی ادارات شرکت‌مان به این سطح هماهنگی -که بین فضای سبز و رستوران است- برسند آن وقت می‌توانیم به چیزهای خوب هم فکر کنیم، حتما می‌توانیم.