۱۰ آبان ۱۳۸۶

پاداش خوب

پاداش خوب، پاداشى‌ست که ويژگى‌هاى زير را داشته باشد:
1- مبلغ و زمان پاداش، غير قابل انتظار و پيش‌بينى باشد و يا دست کم، فرد چنين تصور کند.
2- ميزان آن زياد و بيش از حد تصور نباشد.
3- حالت کنترلى نداشته باشد، بلکه احساس رقابت را در کارکنان ايجاد کند.