۲۱ آبان ۱۳۸۶

گاهى به زمين هم نگاه کن

گاهى به زمين هم نگاه کن
به جلو پاى‌ات
گاهى که از پله‌ها پايين مى‌روى.