۲۰ آبان ۱۳۸۶

هکرهاى واقعى

به راستى، هکرهاى واقعى چه کسانى هستند؟ آن‌هايى که در کمتر از چشم برهم زدنى، آى‌دى ياهو مى‌ترکانند يا آن‌هايى که دامنه‌ى پرشين‌بلاگ را با اجازه‌ى مديرعامل، اعضاى محترم هيئت مديره، پدر عروس و بزرگترهاى فاميل، مى‌دزدند؟
به گمانم، هکرهاى واقعى بچه‌ها هستند، همان موجوداتى که با يک لبخند، هم قلب پدر و مادر را هک مى‌کنند -عوام مى‌گن باز خرمون کرد-، و هم، با دسترسى نامحدود به جيب پدر، وى را از هستى ساقط.