۲۹ آبان ۱۳۸۶

پدر علم نوين محاسبات

"هیچ می‌دونستید اگر در روز فقط ده صفحه کتاب بخونید در سال می‌شه بيشتر از ده هزار صفحه".
» دوشنبه، 28 آبان 1386، گوينده‌ى راديو جوان -به گمانم البته-.

توضيح: من هيچ حرفى ندارم، فقط عذر مى‌خوام، کلا.