۰۱ آذر ۱۳۸۶

در مسیر باش

برای آنکه از رودخانه بهره ببری، در مسیر آن قرار بگیر. رودخانه هیچ وقت به سراغت نمی‌آید.
» در يک سازمان، همیشه باید در مسیر و معرض اطلاعات قرار گرفت -با راه و روش‌های خاص خودش-. اطلاعات سازمانی، گوهر گرانبهایی‌ست که خودش به دست تو نمی‌رسد.