۱۳ آبان ۱۳۸۶

مشکل‌ترين کار دنيا

فکر کردن، کارى ساده و عمل کردن مشکل است، ولى عملى ساختن افکار خود، مشکل‌ترين کار دنياست.
- گوته