۰۸ آبان ۱۳۸۶

کلمات نادان

"نادان و کلمات‌اش، به زودى از هم جدا مى‌شوند."
- ويليام شنستون


"A fool and his words are soon parted."
- william Shenstone