۰۷ آبان ۱۳۸۶

شعار هفته

نوشتن کتاب، با پى‌پى کردن روى کاغذ فرق دارد، به جان...