۳۰ مهر ۱۳۸۶

...

آخر مگر خروجى خودت ادکلن است که از بوى گند دستشويى مى‌نالى؟