۱۷ مهر ۱۳۸۶

ضد ساماندهی

AntiCencorship

این فقط تست لابو رایتر است و عکس هم جنبه‌ی تزیینی دارد. البته صاحب عکس، یکی از اولین معترضان به طرح ساماندهی‌ست که در اعتراض خیلی خیلی گسترده -دقیقا به همین گستردگی که می‌بینید- به این طرح، کشف حجاب کرده، هم‌چین!