۱۷ شهریور ۱۳۸۶

خلاقیت

درخشش یک اندیشه و به وجود آمدن نظر و ایده‌ای نو؛ کشف چیزی که موجود است، اما به علت کورذهنی ناشی از عادت دیده نمی‌شده.