۱۷ شهریور ۱۳۸۶

مراحل فرآیند تصمیم‌گیری

1- تشخیص و تعیین مشکل
2- تعیین راه حل‌های ممکن برای رفع مشکل
3- انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل‌های ممکن
4- تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل‌های ممکن
5- ارزیابی راه حل‌ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آن‌ها
6- انتخاب یک راه از میان راه‌های مختلف و ارائه‌ی بیانیه‌ی تصمیم
» مدیریت عمومی، دکتر سیدمهدی الوانی