۱۸ شهریور ۱۳۸۶

مدل مطلوب در تصمیم‌گیری

مدلی که اجزای اصلی مورد نظر در تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری را داشته باشد، و اگرچه درست همانند واقعیت نیست، ولی با نشان دادن روابط بین اجزا، وسیله‌ای ساده و مناسب در اختیار تحلیل‌گر و تصمیم‌گیرنده قرار دهد.

انواع مدل:
1- مدل‌های کلامی- Verbal
2- مدل‌های ترسیمی- Schematic
3- مدل‌های تجسمی یا سه‌بعدی- Iconic
4- مدل‌های ریاضی- Mathematical
» مدیریت عمومی، دکتر سیدمهدی الوانی