۰۱ شهریور ۱۳۸۶

اخلاق کار

Work Ethics
ارزش‌های جدید در باورهای اساسی و هنجارهای نیروی انسانی که بر اثر تغییر در ترکیب نیروی کار ایجاد می‌شوند. اخلاق، جمع خلق و خو، طبیعت و سرشت انسانی‌ست و در اینجا، به مفاهیمی کارکردی مثل وقت‌شناسی، اطلاعات در سازمان، امانت‌داری، تلاش، صرفه‌جویی و پشتکار اشاره دارد.

» چرا مهم است؟
به این دلیل که نیروی کار، با مجموعه‌ی ارزش‌هایش جهت خدمت‌دهی در سازمان به کار گرفته می‌شود. لذا، استفاده از یک برنامه‌ریزی مناسب، جهت انطباق ارزش‌های نیروی کار با مفاهیم سازمان، ضروری‌ست.

» برنامه‌ریزی نیروی انسانی، سیدجوادین، ص 7 و 8