۲۹ مرداد ۱۳۸۶

مربی خوب

مربی خوب، کسی‌ست که با انتقادات سازنده و موثر، ارشاد، مشاوره و پیشنهادات سودمند، کارآموز را رهبری نموده، موجبات رشد فکری و شغلی او را فراهم کند.
» مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت