۲۱ مرداد ۱۳۸۶

مرخصم؟

برای چند روزی نیستم. می‌رویم مشهد، زیارت و از این قرتی‌بازی‌ها :-)
گفتم بنویسم اگر کاری داشتید و ای‌میل زدید و جواب نگرفتید، فحش ندهید.

» نه که حالا که همینجا هستی، ای‌میل جواب می‌دهی.