۰۶ شهریور ۱۳۸۶

نگارش

- اگر نامه‌ی نوشته شده، پاسخ به نامه‌ی وارده یا استعلام ارسالی مخاطب است، مقدمه با "بازگشت به..."، "در پاسخ به..." و گاهی با ترکیب "عطف به..." شروع می‌شود؛ به‌طور مثال: "بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی... مورخ... به اطلاع می‌رساند."

ترکیب "عطف به..." در اصل در آغاز نامه‌ای که با هدف اصلاح، تکمیل یا توضیح نامه‌ی قبلی نوشته شده است می‌آید؛ به‌طور مثال نامه‌ای در توضیح یا تصحیح نامه‌ای که قبلا به مخاطب نوشته‌ایم، می‌نویسیم و برای اینکه او را متوجه نامه‌ی قبلی کنیم مقدمه را با عطف به نامه‌ی شماره‌ی... (شماره‌ی نامه‌ی قبلی) آغاز می‌کنیم.
بنابراین صحیح آن است که، نامه‌هایی که در پاسخ به نامه‌های دریافتی نوشته می‌شود فقط با عبارت‌های "بازگشت به..." و "در پاسخ به..." آغاز شود. اگر قصد پیگیری نامه‌ای را داریم که قبلا برای مخاطب فرستاده‌ایم، اما به هر دلیل پاسخ آن را دریافت نکرده‌ایم یا مخاطب در ارسال آن تاخیر کرده، نامه با "پیرو..." آغاز می‌شود.

» منبع: آیین نگارش اداری، جمشید غلامی‌نهاد