۰۶ شهریور ۱۳۸۶

فرهنگ سازمانی

1- الگوی عمومی رفتارها، باورها و تلقی‌های مشترک و جمعی، و ارزش‌هایی که اکثر اعضای سازمان در آن‌ها سهیم و شریک‌اند.
2- سلسله مفاهیم مشترک، باورهای یکسان، نمادها و آداب و رسومی که در طول زمان شکل گرفته‌اند و موجب انسجام و همبستگی گروهی در سازمان شده‌اند.

» نکته:
برای درک درست فرهنگ سازمانی، باید آن‌قدر به سازمان نزدیک باشیم که ظرایف فرهنگی را به درستی دریابیم و آن‌قدر از آن دور باشیم که بتوانیم همه‌ی جوانب آن را همچون نظاره‌گری خارجی حس و درک کنیم.