۰۴ شهریور ۱۳۸۶

اتاق سیگار

امروز قرار شد که نامه‌ای بنویسیم برای اینکه کمک‌مان کنند تا از بوی گند سیگار حضرات سیگاری اداره‌مان -ملقب به خوک‌های کثیف- راحت شویم، وظیفه‌ی بس خطیر نوشتن نامه را هم انداختند کول بنده. تکه‌ای‌ش را که خوش‌ام آمد اما رئیس‌ام گفت حذف‌اش کنم این بود:

البته ما از این روح مهمان‌نوازی‌شان که به میهمانی استنشاق رایگان دخانیات دعوت‌مان می‌کنند سپاسگزاریم، اما باید توجه داشت که ایده‌ی اولیه‌ی ایجاد چنین اتاقی، این بود که بوی سیگار، موجب آزار سایر همکاران نشود.

» حیف شد، خیلی! این را هم اینجا نوشتم تا هم سوزش ناشی از خط خوردن‌اش کم شود -رفع که نمی‌شود جان شما- و هم لال از دنیا نروم یک موقع.