۰۳ شهریور ۱۳۸۶

گوش راست من رو ندیدی؟

یکی از بچه‌ها تعریف می‌کرد که آرایشگر شهرک، موهای طرف راست سرش را بیشتر کوتاه می‌کند تا سمت چپ. چرا؟ دلیل علمی:
خب، تلویزیون آرایشگاه در سمت چپ مشتری قرار دارد و وقتی حضرت آرایشگر می‌رسد به سمت راست مشتری، حواس‌اش می‌رود به تلویزیون و قیچی می‌کند، قیچی می‌کند، قیچی می‌کند... نامرد!

» نتیجه‌ی علمی-تخیلی-اخلاقی:
خداوند منان را شاکریم که حضرت آرایشگر، خیلی هم جوگیر نمی‌شود هنگام تماشای تلویزیون، وگرنه یحتمل تا حالا شده بودیم اولین شهرکی که اکثر افراد ذکور آن گوش راست ندارند.