۰۵ شهریور ۱۳۸۶

عضو می‌شوید یا اعضا؟

برنامه‌ی هفت‌تایی‌ها، دوم مرداد 86
"من هم دلم می‌خواد اعضا بشم". مجریان نه چندان محترم و شنوندگان محترم این برنامه رابه‌راه از این جمله استفاده می‌کردند. لابد منظورشان این بوده "من هم دلم می‌خواد عضو بشم"، لابد... کسی چه می‌داند.
انتظار ندارید که آدم‌هایی که رابه‌راه، دری‌وری بار هم می‌کنند آدم‌های محترمی باشند، دارید؟