۲۱ مرداد ۱۳۸۶

کار به سبک ایرانی

کار کردن به سبک ایرانی، حتی می‌تواند این باشد که در زمستان، دنبال ایزوگام کردن پشت بام‌ها هستیم و در گرما و شرجی مرداد، دنبال درست کردن پست برق. نتیجه‌ش هم این می‌شود که زمستان‌ها، از سقف به جای چکه، آب مثل سیل می‌خروشد -عجب حرف چرتی زدم- و در تابستان، قطعی برق داریم این هوا.
» خوبی هم دارد؟ بله. خوبی‌ش این است که این همه فحش خوار/خار مادر که ما این همه سال طول کشیده تا یاد گرفتیم، در کوله‌بار تجربه‌مان نمی‌ماند و مصرف می‌شود، تازه، نه هدر می‌رود نه جای دور.