۱۷ مرداد ۱۳۸۶

لاش‌ترانت

موجودی که مثل لاشخور، مدام در اینترانت پرسه می‌زند، صبح تا شام.
» این نوشتار خُرد است. با گسترش آن کلا کمک کنید.