۱۶ مرداد ۱۳۸۶

گانون

چطوری‌ست که یک نفر به خاطر یک "نمنه"، می‌رود زندان و حبس می‌کشد و آواره می‌شود از کشورش، اما یک نفر دیگر در رادیوی جوان، هر روز قانون را می‌گوید "گانون" و کک کسی هم نمی‌گزد؟ تازه، ملت هم کلی دل‌ضعفه می‌روند براش، برای حرف زدن‌اش و اجرای چنین و چنان‌اش.
چطوری‌ست که یک نفر که متهم است به انحرافات نادخ جنسی و هم‌جنس‌گرایی، در سایت خودش شعرهاش را می‌نویسد و سایت‌اش هم قیلطر نیست، اما یک روزنامه به چه عریض و طویلی به خاطر مصاحبه با همان آدم، می‌رود زیر تیغ توقیف و تعطیل می‌شود، هان؟