۱۳ تیر ۱۳۸۶

سخت‌نویسی، شماره‌ی یک- ویرایش دوم

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
بخش اول
دامنه و کاربرد مقررات
ماده 1
اين مقررات در مورد همه‌ی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و نيز اصلاحيه‌های آن‌ها اعمال می‌شود. ضمانت‌نامه‌ی عندالمطالبه و اصلاحیه‌های آن می‌بایست تابع مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی برای اینگونه ضمانت‌نامه‌ها باشند. این مقررات، در نشریه‌ی شماره‌ی 458، اینگونه تعریف شده است؛ اصلاحیه‌ی ضمانت‌نامه‌ی عندالمطالبه، سندی‌ست که علاوه بر ذکر در ضمانت‌نامه، می‌بایست طبق مقررات صادر شود.
» سخت‌نویسی، شماره‌ی یک
» سخت‌نویسی، شماره‌ی یک- ویرایش اول