۲۰ تیر ۱۳۸۶

گام‌های خروج از عادت

عادت، یک رفتار به‌نسبت پایدار است و تا ریشه‌ها سست نشود، تغییر امکان‌پذیر نخواهد بود.

1. جابجایی فزیکی افراد به منظور قطع روابط اجتماعی و منابع اطلاعاتی آن‌ها.
2. قطع حمایت‌های اجتماعی از افراد دارای رفتار غیر قابل قبول.
3. تجربه‌ی تحقیر شدن یا ایجاد ندامت و پشیمانی در افراد نسبت به رفتار گذشته.
4. برقراری ارتباط مستمر میان تمایل به تغییر افراد با پاداش و عدم تمایل آنان به تنبیه.

» توضیح اینکه زیاد جدی نگیرید نظریه‌های مدیریتی و این قسم ایده درکردن‌ها رو. البته همه هم اینجوری نیستند و اگر می‌بینید که آدم‌های بزه‌کار را جلو دوربین ردیف می‌کنند و همه هم ابراز پشیمانی که غلط خوردیم، معنی‌ش این است که این هم یکی از مراحل ترک عادت است نه اینکه خدای نکرده، این کار باعث می‌شود طرف، بار بعدی که خلاف می‌کند، این فیلم‌برداری را سر آدم دیگری تلافی کند، نوشتم که خدای نکرده اشتباه نشود.
» مرض عادت