۱۷ تیر ۱۳۸۶

مرض عادت

می‌گم درسته که ترک عادت موجب مرض و این داستان‌هاست اما خب، خودمونیم، خود عادت هم مرض کوچیکی نیست‌ها، از ما گفتن!