۱۴ تیر ۱۳۸۶

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

  1. بررسی کلی سازمان به منظور تعیین مطابقت مشاغل با بافت و اهداف آن.
  2. تعیین اینکه از اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل، چگونه استفاده می‌شود.
  3. انتخاب نمونه‌هایی از مشاغل برای مطالعه و تجزیه و تحلیل.
  4. به دست آوردن اطلاعات لازم با استفاده از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل مشاغل.
  5. تنظیم شرح شغل.
  6. تنظیم شرایط احراز شغل.
  7. طراحی شغل* با استفاده از اطلاعاتی که در مراحل شش‌گانه‌ی قبل به دست آمده است.
  8. ارزیابی طراحی شغل و انجام دادن اصلاحات لازم در صورت نیاز.

* طراحی شغل:
تنظیم وظایف و مسوولیت‌ها در یک شغل یا گروهی از مشاغل وابسته به یکدیگر، به نحوی که حداکثر بازدهی به دست آید و باعث رضایت، رشد و پیشرفت و در نهایت، بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان شود.
»مدیریت منابع انسانی، دکتر اسفندیار سعادت