۱۳ خرداد ۱۳۸۶

سخت نویسی، شمارهِ یک- ویرایش اول

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
بخش اول
دامنه و کاربرد مقررات
ماده 1
اين مقررات در مورد هر ضمانت‌نامه عندالمطالبه و نيز اصلاحيه‌های آن ضامن که تابع مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بين‌المللی برای ضمانت‌نامه‌های عند‌المطالبه هستند، اعمال می‌شود. طبق تعریف نشریهِ شمارهِ 458، اصلاحیهِ ضمانت‌نامهِ عندالمطالبه، سندی‌ست که علاوه بر ذکر در ضمانت‌نامه، می‌بایست دستور صدور آن طبق مقررات دریافت شود.
» سخت‌نویسی، شمارهِ یک