۰۹ تیر ۱۳۸۶

این روزهای پیمان

عرض کنم خدمت دوستانی که جویای احوال پیمان -در واقع پدر پیمان- هستند که پدرش، حال و روز خوبی ندارد. سکتهِ مغزی و هوشیاری بین 3 تا 5 چیزی نیست که حال و روز خوبی برای کَسی بگذارد، هم برای خود بیماری که بیهوش است و هم برای اطرافیانی که خسته اما امیدوار به دنبال روزنه‌ای هستند. البته بر همگان واضح و مبرهن است که چیزی سر در نمی‌آورم اما می‌دانم که اوضاع خوبی نیست، همین.
کاری از دست‌مان برنمی‌آید به جز دعا، البته اگر به اینجور چیزها اعتقاد دارید و هنوز ادعای بی‌خدایی‌تان نزده بیرون!